Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle diensten van tallentaa

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met tallentaa betreffende deelname of opdracht tot het houden van bedrijfsinterne cursussen, conferenties, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘cursus’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door tallentaa.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een offerte/aanbod wordt door tallentaa steeds schriftelijk uitgebracht en kan door de opdrachtgever binnen 28 dagen worden aanvaard.
 2. De overeenkomst tussen tallentaa en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever van de daartoe bestemde contractofferte, door de door tallentaa en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door tallentaa aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Alle aanbiedingen van tallentaa zijn vrijblijvend.
 3. Indien opdrachtgever wijzigingen of aanvullingen aan wil brengen in de overeenkomst kan hij dit schriftelijk kenbaar maken binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Duur en tijdschema

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een opleiding of adviestraject.
 2. Data, tijden, plaats en accommodatie van een cursus dienen ten minste een maand voor aanvang overeengekomen te worden.
 3. Eenmaal overeengekomen data, tijden, plaats en accommodatie van een cursus kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. Indien tallentaa toch akkoord gaat met wijziging, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren in geval van onvolledige en of onduidelijke formulering zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke tallentaa overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan tallentaa ter beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever tallentaa van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na ontvangst van de werkzaamheden bekend worden.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan tallentaa ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever staat in voor de inzet van bij de werkzaamheden van tallentaa betrokken medewerkers van de organisatie van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering

 1. tallentaa bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met tallentaa overeenstemming te hebben bereikt.
 3. Het staat tallentaa vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van tallentaa te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van hulppersonen en derden. De keuze van de door tallentaa in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 4. De groepsgrootte voor een cursus wordt door de trainer vastgesteld.
 5. Indien de opdracht wegens ziekte of overmacht door tallentaa niet op de overeengekomen tijd, plaats en wijze kan worden uitgevoerd is tallentaa gerechtigd en verplicht de overeengekomen werkzaamheden op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.
 6. De onkosten die door beide partijen zijn gemaakt in situaties zoals beschreven in bovengenoemd lid (5.5) kunnen niet op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. tallentaa is, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking bestaat, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van de aan haar door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
 2. tallentaa is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat tallentaa voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. tallentaa zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. tallentaa behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen adviezen, contracten, cursusmappen, leermiddelen en opleidingsmaterialen, evenals andere geestesproducten van tallentaa, één en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van tallentaa.

Artikel 8 Honorarium en tarieven

 1. Het honorarium van tallentaa is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Door de tallentaa in rekening gebrachte tarieven zijn vaste uur- gesprek- of dagdeeltarieven.
 3. Niettemin behoudt tallentaa zich het recht voor tussentijdse tariefaanpassingen door te voeren. Deze tariefaanpassingen zullen steeds per 1 januari van een kalenderjaar worden doorgevoerd en zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de opdrachtgever.
 4. Indien tallentaa aanzienlijke tariefaanpassingen doorvoert in een overeenkomst van langere duur, heeft de opdrachtgever het recht deze overeenkomst op te zeggen. Een dergelijke zaak dient tallentaa binnen 30 dagen schriftelijk medegedeeld te worden.
 5. Accommodatie kosten, vervoer kosten en materiaal kosten van een opleiding komen voor rekening van de opdrachtgever. Kosten voor de locaties zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De voor de training benodigde videoweergave en opnameapparatuur wordt, indien nodig, verzorgd en geleverd door de opdrachtgever. De kosten voor aanschaf van benodigdheden b.v. praktijksimulaties, indien nodig, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

 1. Bij aanvaarding van de opdracht dient de opdrachtgever 50% van de verschuldigde honoraria te voldoen, uiteindelijk 1 maand voor aanvang van de cursus. De overige 50% wordt bij afronding van de overeengekomen activiteiten maandelijks gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta m.v. een storting ten gunste van een door tallentaa aan te wijzen giro- of bankrekening.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 2 genoemde termijn heeft betaald, is tallentaa gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste 1 maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere in gebrekestelling en onverminderd de overige rechten van tallentaa vanaf 14 dagen na de factuurdatum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over een openstaand bedrag inclusief BTW tot op de datum van gehele voldoening.
 4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het tallentaa vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die tallentaa maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechten toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betalingen voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van tallentaa daartoe aanleiding geeft, is tallentaa gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door tallentaa te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is tallentaa gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan tallentaa uit wettelijke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden van de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Deelname en vervanging

 1. De opdrachtgever verzorgt de intake en voorselectie van de deelnemers aan trainingen. Eén eenmaal vastgesteld deelnemersbestand voor een cursus kan zonder overleg niet gewijzigd worden.
 2. Opdrachtgever dient de deelnemers van een cursus in staat te stellen de gehele cursus bij te wonen.
 3. Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en de op naam van de aanvankelijke ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de deelnemer(s).
 4. De vervanging wordt aan tallentaa medegedeeld uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de cursus.
 5. Aan vervanging van deelnemers zijn alleen dan kosten verbonden, indien deze vervanging gepaard gaat met: extra administratieve handelingen voor tallentaa; een wijziging in de verblijf- en overnachtingkosten voor zover deze voor rekening komen van tallentaa.
 6. Indien een door opdrachtgever aangewezen deelnemer zich tijdens een cursus terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie.
 7. tallentaa heeft het recht deelname van een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in 4. Een andere reden voor uitsluiting kan gelegen zijn in wangedrag van de aangewezen deelnemer.

Artikel 11 Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor de cursus vooraf te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Bij annulering van gereserveerde dagdelen langer dan twee kalendermaanden voor aanvang van betreffende activiteit(en), is 10% (tien procent) van de kosten verschuldigd.
 3. Annulering van gereserveerde dagdelen vanaf twee kalendermaanden tot één kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en), is 50% (50 procent) van de kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering van gereserveerde dagdelen vanaf één kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en) tot en met de einddatum van betreffende activiteit(en), is 100% (100 procent) van de kosten verschuldigd.
 5. Bij uitstel of verschuiving van activiteit(en) die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.

Artikel 12 Opzegging

 1. Opdrachten kunnen voortijdig beëindigd worden indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben. In dat geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van één maand worden aangehouden. Tot voortijdige beëindiging der opdracht zal eerst worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de oplossing van bestaande problemen onmogelijk is.
 2. Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever heeft tallentaa behoudens in geval van ernstige tekortkoming als bedoeld in artikel 13, lid 3 na datum einde opdracht recht op doorbetaling van het honorarium over één maand. Het over de betreffende periode te vergoeden honorarium zal worden gerelateerd aan het honorarium dat voorafgaand aan de datum einde opdracht verschuldigd was over een gelijke periode indien deze al verstreken was, en over de feitelijk verstreken periode indien deze korter was.
 3. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatelen worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren dan wel (ter zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van de verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 4. Opzegging dient schriftelijk aan de medepartij te worden medegedeeld.

Artikel 13 Overname van personeel

 1. De werknemers van tallentaa zijn gedurende twee jaar na beëindiging na het dienstverband met tallentaa aan een concurrentiebeding gebonden. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voorgenoemde periode buiten tallentaa om, ex werknemers van tallentaa in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde. Tenzij schriftelijk door tallentaa toegestaan.

Artikel 14 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen van verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan tallentaa te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft tallentaa de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever al betaalde honorarium.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. tallentaa verplicht zich de gegeven opdracht naar besten inzicht en vermogen uit te voeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer/adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is tallentaa voor de daarvoor ontstane schade niet verantwoordelijk.
 2. tallentaa verplicht zich tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren. Waar de resultaten van opleidingen en adviezen afhankelijk zijn van velerlei factoren, kan tallentaa geen garanties geven m.b.t. de resultaten van de door haar verrichte diensten, onverminderd haar toezegging al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken onder uitvoering van de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 3. tallentaa is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van aantoonbare ernstige tekortkomingen, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.
 4. tallentaa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen voor de cursisten van de door tallentaa geleverde diensten en of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.
 5. tallentaa aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan tallentaa toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 6. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.000,-

Artikel 16 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever tegenover tallentaa in verband met het verrichten van werkzaamheden door tallentaa in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Klachtenprocedure

 1. Klacht is elk door de opdrachtgever of deelnemer schriftelijk aan de directeur kenbaar gemaakt ongenoegen over het handelen of nalaten van een medewerker van tallentaa.
 2. Klager is opdrachtgever of deelnemer van de open programma’s dan wel maatwerkprogramma’s van tallentaa die een klacht indient bij de directeur. Opdrachtgever is de persoon die eindverantwoordelijk is voor het aangaan van een opdracht of leergangovereenkomst met tallentaa.
 3. De klacht dient schriftelijk gemotiveerd te worden ingediend door de klager bij de directeur binnen tien werkdagen na de dag waarop het probleem is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling hoeft te worden genomen.
 4. Na binnenkomst van de klacht zal aan klager binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging worden gezonden. Vervolgens wordt er binnen tien werkdagen een afspraak met klager gemaakt om in de klacht te bemiddelen dan wel een oplossing te bieden.
 5. Klager ontvangt binnen vijf werkdagen na het gesprek met de directeur een schriftelijke bevestiging van de door de directeur voorgestelde afhandeling van de klacht.
 6. Verlenging van de hierboven genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 7. Met de gegevens van alle partijen wordt zorgvuldig omgegaan. Alle op de klacht betrekking hebbende gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt.
 8. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.
 9. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor tallentaa. Deze onafhankelijke derde partij betreft: Koos Geerds, Geerds Consult Adres: Wicherserf 19 7722 AT Dalfsen Telefoon: 0529-432766  E-mail: info@koosgeerds.nl
  In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.
 10. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde genoemd in lid 9 is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden: zijn van toepassing met ingang van de ondertekende offertedatum; gelden voor alle opdrachten die na deze datum aan ons worden gegeven; gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven; en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen.
 2. Op iedere overeenkomst tussen tallentaa en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van tallentaa.